มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา “แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง”
November 29, 2019
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 3rd Principle Concept & Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions
November 29, 2019

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสวนา รายวิชาออกแบบชีวิต

001

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
มาร่วมงานกิจกรรมเสวนา 3 ในรายวิชาออกแบบชีวิต (life design) ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้เผยแพร่ นิทรรศการผลงานการออกแบบชีวิตนของนักศึกษา วิเคราะห์วิพากษ์แนวทางในการดำเนินชีวิต สรุปสิ่งที่นักศึกษา ได้จากการเรียนรายวิชานี้นำไปใช้ในการวางแผนชีวิตต่อไป รวมถึงการจัดกิจกรรม mini concert จากคุณนภ พรชำนิ ,วง Sweat 16 และวง Bovini ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post