คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกับ กระทรวงพม. สสส. จัดงานแถลงข่าวสร้างความตระหนักรู้ “ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่”
November 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Mahidol University Response Team แก่นักศึกษาอาสาสมัคร
November 23, 2019

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้เข้าร่วมการประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) โดย MusiQuE


line_10958120735157-1024x682

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมการประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music) และ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) โดยมีคณะทีมงานตรวจประเมินทั้ง 5 ท่าน ที่เข้าร่วมในกระบวนตรวจประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย Prof. Peter Tornquist (Review Team Chair, Norway), Prof.Mary Lennon (Ireland), Prof.Hannie van Veldhoven (Netherlands), Prof.Raf de Kenninck (Belgium) and Ms.Ankna Arockiam (Scotland/India) ณ ห้อง A205 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post