หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Where good ideas come from” ในงานครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือ มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด
November 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2
November 15, 2019

การประชุม Research and Innovation Advisory Committee (SiSCORE) ประจำปี 2562

1573814301948-1024x768

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา Research and Innovation Advisory Committee meeting ประจำปี 2562 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมให้คำแนะนำการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำร่องในการสร้างระบบการบริหารจัดการวิจัยใหม่ โดยหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (Siriraj Center of Research Excellence: SiSCORE) ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

Recent post