คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 3rd Principle Concept & Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions
November 29, 2019
ม.มหิดลได้รับเชิญจากเครือข่าย A4U University Alliance เพื่อเจรจาความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus Key Action 107 ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปน
November 30, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการให้ความรู้ทางโภชนาการและการพัฒนานิสิตสัตวแพทย์

6D855771-BE9E-4A2E-AE30-B18860707573

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาการให้ความรู้ทางโภชนาการและการพัฒนานิสิตสัตวแพทย์ของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมสตูดิโอ R9 ชั้น 5 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

Recent post