คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 3rd Principle Concept & Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions
November 29, 2019
ม.มหิดลได้รับเชิญจากเครือข่าย A4U University Alliance เพื่อเจรจาความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus Key Action 107 ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปน
November 30, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการให้ความรู้ทางโภชนาการและการพัฒนานิสิตสัตวแพทย์