คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการให้ความรู้ทางโภชนาการและการพัฒนานิสิตสัตวแพทย์
November 29, 2019

ม.มหิดลได้รับเชิญจากเครือข่าย A4U University Alliance เพื่อเจรจาความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus Key Action 107 ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปน