คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดเสาวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับสุขภาพคนทำงาน”
November 21, 2019
นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุลแปลงเพศกุ้งก้ามกรามปลอดโรค โตไว สายพันธุ์ MU1 เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ
November 21, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมหารือความเเลกเปลี่ยน กับ University of Kitakyushu

S__81846318

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ ได้เข้าร่วมหารือความแลกเปลี่ยนกับ Dr.Takashi MATSUO, President, University of Kitakyushu

ในการนี้ได้มีการลงนามในความร่วมมือระหว่างคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กับ Center for Chinese Business Studies จากการหารือครั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้และน่าสนใจในหลายประเด็น โดยจะเป็นการขับเคลื่อนผ่าน Center for Chinese Studies and Globalizing Asia ไม่ว่าจะเป็นด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ การทำวิจัยและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ผสานความร่วมมือกับนักธุรกิจไทย-จีน-ญี่ปุ่น ซึ่งทางคณะฯ จะมีการกลับมาพูดคุยและดำเนินการให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมขึ้นในอนาคต

Recent post