คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562
November 21, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมหารือความเเลกเปลี่ยน กับ University of Kitakyushu
November 21, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดเสาวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับสุขภาพคนทำงาน”

pm2501

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับสุขภาพคนทำงาน” พร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผศ.ดร.สุวิมล กาญจนสุธา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งเเวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเสวนา “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับสุขภาพคนทำงาน” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อีกทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฝุ่นละออง ผลกระทบต่างๆ ต่อระบบการหายใจเมื่อได้รับฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และระบบอื่นอื่นๆ ภายในร่างกาย อีกทั้งเเนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในช่วงเกิดมลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับมือและดูแลตนเองจากฝุ่นมลพิษ PM 2.5

Recent post