คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563
November 19, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ National Cheng Kung University เปิดศูนย์วิจัย MU – NCKU Joint Research Center และการประชุม MU – NCKU Week 2019
November 20, 2019

ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “International Conference on Higher Education in the Industrial Revolution 4.0”

1574165865138-1024x768

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “International Conference on Higher Education in the Industrial Revolution 4.0” และ บรรยายพิเศษเรื่อง “AUN – QA: Experience and Practical Implementation” ณ An Giang University ประเทศเวียดนาม

การประชุมนานาชาติ “International Conference on Higher Education in the Industrial Revolution 4.0” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆได้มีโอกาสฟังการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารระดับประเทศต่อไป

Recent post