ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุม 2019 SATU Steering Committee Meeting ณ Universiti Malaysia Sabah เมือง Kota Kinabalu ประเทศมาเลเซีย
November 19, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
November 19, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Mahidol MPH International Conference : Public Health beyond Boundaries

MU MPH02

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Mahidol MPH International Conference : Public Health beyond Boundaries โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน หัวข้อ “Public Health beyond Boundaries” จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (Alumni Awads Ceremony) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และ Mr.Anoop Singh Gurung (Public Service) พร้อมกันนี้ผู้เข้ารับรางวัลได้ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพิทยาจารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนมเมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post