คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 3
November 18, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ University College London สหราชอาณาจักร
November 18, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการ Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU)

ar9

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU)  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) ครั้งที่ 2/2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ในการนี้  ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ARHU และประธานการประชุม โดยมีนายแพทย์ วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ดร.นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและรองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา อุดมพร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผู้จัดการสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN และอาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันฯ อาเซียน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาร่าง ASEAN Rating on Health University (ARHU) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามกรอบแนวคิด โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย และวางแผนในการส่งเสริมการนำไปใช้ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Recent post