คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์พัฒนด้านการศึกษาแบบ STEM
November 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย
November 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม”

1574764995080-1024x683

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรเข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงาน มีการเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างได้ ง่ายนิดเดียว” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. นพ.กรกช เกษประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และอาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และยังได้รับเกียรติจาก คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ The Cloud บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

“งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้หัวข้อ “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เข้าร่วมงานได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับบุคลากรและองค์การ ภายในงาน นอกจากมีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานเกียรติยศที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 25 ผลงาน และมีการนำเสนอผลงานประเภทต่างๆ คือ Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award, การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation), การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอผลงานประเภท Story Telling

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล Team Good Practice Award ให้แก่ 4 ผลงาน คือ
1. โครงการ Startup จาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
2. Inventory Distribution Center: IDC “คืนพื้นที่คลังวัสดุ” จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. การพัฒนาการใช้แบบบันทึกการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จาก คณะกายภาพบำบัด
4. โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จาก คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวัล Innovative Teaching Award ให้แก่ 4 ผลงานคือ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาแบคทีเรีย: กรณีศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย จาก คณะวิทยาศาสตร์
2. Enhancing patient safety through inter-professional collaborative practice จาก คณะพยาบาลศาสตร์
3. ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข โดยการเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติบนฐานบริบท จาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
4. ผลของการใช้ระบบตอบสนองโดยผู้เรียน (คาฮูท และ กูเกิ้ลฟอร์มและชีท) ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ในห้องเรียนขนาดใหญ่ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Recent post