ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “International Conference on Higher Education in the Industrial Revolution 4.0”
November 19, 2019
นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) 2019
November 20, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ National Cheng Kung University เปิดศูนย์วิจัย MU – NCKU Joint Research Center และการประชุม MU – NCKU Week 2019

001

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Dr. Huey – Jen Jenny Su, President, National Cheng Kung University กล่าวเปิดการประชุม Mahidol University – National Cheng Kung University Week 2019 “Perspective in MU – NCKU Medical and Dental Innovation” และเปิดศูนย์วิจัย MU – NCKU Joint Research Center ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Joint Research Unit โดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทน National Cheng Kung University เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ศูนย์วิจัย MU – NCKU Joint Research Center จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก สร้างเสริมบุคลากร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการในเชิงลึก เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่าย และสามารถนำมาถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมของทั้งไต้หวันและไทยได้โดยเร็ว อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยมากขึ้นด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุม Mahidol University – National Cheng Kung University Week 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กล่าวบรรยายในหัวข้อ อาทิ Prof. Dr. Hsiao – Wen Wang, Vice President for International Affairs, National Cheng Kung University บรรยายในหัวข้อ “Research and Innovations National Cheng Kung University” ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Mahidol University Faculty of Dentistry Research and Innovation” Prof. Dr. Shu – Fen Chuang, Prof. & Director, School of Dentistry and Institute of Oral Science, National Cheng Kung University บรรยายในหัวข้อ “Dental Zirconia Ceramics” และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Development of Stress Reduction Device for Dental Treatment” โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Recent post