มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ National Cheng Kung University เปิดศูนย์วิจัย MU – NCKU Joint Research Center และการประชุม MU – NCKU Week 2019
November 20, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562
November 21, 2019

นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) 2019

1574247494329-1024x683

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Mr.Toshio Hashiguchi, Executive officer, General Manager of MOECO office และเจ้าหน้าที่จาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากบริษัทฯ และเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีตลอดมา ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักศึกษาผู้ได้รับทุนมีรายชื่อดังนี้
1. นายกิตติธัช จิตต์สวัสดิ์ ชั้นปีที่4
2. นางสาวพิกุลกาญจน์ ขวัญชื่น ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวชุติมา บุญยงค์ ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวนพิษฐา อินทร์ไธสง ชั้นปีที่ 3
5. นายชยุต เหลืองทอง ชั้นปีที่ 2
6. นางสาวสุทธิดา มุ่งหาแก้ว ชั้นปีที่ 2

Recent post