มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ National Cheng Kung University เปิดศูนย์วิจัย MU – NCKU Joint Research Center และการประชุม MU – NCKU Week 2019
November 20, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562
November 21, 2019

นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) 2019