ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “International Conference on Higher Education in the Industrial Revolution 4.0”
November 19, 2019
นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) 2019
November 20, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ National Cheng Kung University เปิดศูนย์วิจัย MU – NCKU Joint Research Center และการประชุม MU – NCKU Week 2019