นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) 2019
November 20, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดเสาวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับสุขภาพคนทำงาน”
November 21, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562