มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม”
November 26, 2019
พิธีปิดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability
November 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย

1574775567558-1024x768

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กราบทูลรายงาน ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถวายฉลองพระองค์ครุยพระมาลา ปริญญาบัตร และคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ณ วังศุโขทัย

Recent post