คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมความร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University
November 23, 2019
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพและร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร Asia-Pacific Association For International Education (APAIE Board Meeting)
November 25, 2019

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

mu22

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล สักการะพระพุทธมหิดล มงคลวรญาน และ สักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง ตามลำดับ
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

Recent post