คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการให้ความรู้ทางโภชนาการและการพัฒนานิสิตสัตวแพทย์
November 29, 2019

ม.มหิดลได้รับเชิญจากเครือข่าย A4U University Alliance เพื่อเจรจาความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus Key Action 107 ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปน

4725A435-DA23-4FBB-8AE0-4F1404055FD8

วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากเครือข่าย A4U University Alliance ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงสุด 4 แห่งในประเทศสเปน ได้แก่ Universidad Carlos III de Madrid (อันดับที่ 800-1000/THE-WUR และ 298/QS-WUR) Universidad Autonoma de Madrid (อันดับที่ 251-300/THE-WUR และ 192/QS-WUR) Universidad Autonoma de Barcelona (อันดับที่ 157/THE-WUR และ 188/QS-WUR) และ Universidad Pompeu Fabra (อันดับที่ 143/THE-WUR และ 285/QS-WUR) โดยในการเจรจาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรับฟังข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ Erasmus Key Action 107 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาเพื่อเก็บหน่วยกิต (for-credit student mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสเปนแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้ร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้ง 4 สถาบัน และได้รับการต้อนรับจากรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของทั้งสี่มหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. Universidad Carlos III de Madrid: เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์จะสานต่อความร่วมมือทางด้าน business (AACSB certified) ด้าน information and computer science และด้าน aerospace engineering ทั้งนี้มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีโครงการที่สอดคล้องกับ joint research unit ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายใต้โครงการ CONEX จะมีการส่งเสริมความร่วมมือให้คณาจารย์จากคณะและสถาบันต่างๆสร้างดำเนินการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม

2. Universidad Autonoma de Madrid: เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์และมีความสนใจในการแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้าน bio-medical engineering ด้าน food science ด้าน molecular biology และด้าน mathematical science โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย และมุ่งเน้นการส่งเสริมนักศึกษาให้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยคู่พันธมิตรเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อตอบโจทย์ SDGs ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งมีการพัฒนา EdX ซึ่งเป็นการส่งเสริม platform การเรียนรู้โดยระบบออนไลน์ที่มีลักษณะเดียวกับที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้แสดงความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาอังกฤษระหว่างทั้งสองสถาบัน

3. Universidad Autonoma de Barcelona: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการวิจัยด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีการผลิตผลงานตีพิมพ์ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชา อาทิ engineering, biological and chemical science และ medicine มหาวิทยาลัย UAB ยังมีความก้าวหน้าในสาขา environmental science ซึ่งมีสถาบัน ICTA ซึ่งได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลสเปน และเน้นการพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ จากการเจรจา มหาวิทยาลัย UAB มีความประสงค์ในการหาคู่ความร่วมมือทางด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนการขอทุนร่วมจากสหภาพยุโรป และส่งเสริมให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลขอทุนวิจัยจากสหภาพยุโรปผ่านการเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพของ UAB (host university) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับเชิญให้เป็นคู่ความร่วมมือในการส่งข้อเสนอทุน Erasmus KA107 ที่มุ่งเน้นการให้ทุนเคลื่อนย้ายนักศึกษามายังสหภาพยุโรป โดยตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสำหรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและคณาจารย์มายัง UAB จำนวนกว่า 14 ทุนซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยไทย

4. Universidad Pompeu Fabra: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เน้นความสมดุลของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความโดดเด่นด้าน life and health science ที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้าน bio-medical science โดยมี health science park ที่เชื่อมต่อกับภาคธุรกิจและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นนานาชาติผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (mobility programme) อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาถึงหนึ่งปี กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ภายใต้หลักสูตร Global Studies ที่ครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง ปรัชญา กฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดยการเยือนมหาวิทยาลัยทั้งสี่ภายใต้เครือข่าย A4U University Alliance นี้ได้มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเยือน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนึ่ง กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการประสานกับส่วนงานและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสเปนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย Universitat Autonoma de Barcelona และ Universitat Pompeu Fabra ซึ่งมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สูงที่สุดสองแห่งในสเปน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและมีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ที่เหมาะกับการจัดการศึกษาในอนาคต

Recent post