คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
November 19, 2019
ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “International Conference on Higher Education in the Industrial Revolution 4.0”
November 19, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563

ipsr1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post