มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และร่วมหารือภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ บ.อมตะ คอร์ปเปอร์เรชั่น
November 22, 2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ครูแพทย์ผู้วางกรอบแนวคิด 9 ลักษณะ ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยให้เป็นระบบตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
November 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

20191122_191122_0007

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและบรรยายในการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย” เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (MU-MRCC) ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ( Post-doc) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ New Discovery และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ Frontier Research ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ การบรรยายเรื่อง “สนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ” เรื่องค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) Processing Charge หรือ Page Charge การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge หรือ Page Charge โดยศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และหัวข้อ โครงการต่างของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในเรื่องของ ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนเรื่องนวัตกรรม innovation (pre-seed fund) โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และแนะนำแนวทางวิธีการสมัครขอรับทุนและการบริหารโครงการวิจัยภายหลังการได้รับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

Recent post