พิธีปิดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability
November 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้บริหารจาก University of Edinburgh
November 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากร ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา”

line_41488125448126-1024x576

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแด่ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สมมน 156 ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบรางวัลให้แก่คณะนักศึกษาผู้สร้างสรรค์งาน ด้านการท่องเที่ยว รายวิชาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรมในรายวิชาอีกด้วย ณ ห้องบรรยาย นพ.กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post