คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน APACPH-CCHP Meeting
November 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และร่วมหารือภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ บ.อมตะ คอร์ปเปอร์เรชั่น
November 22, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในความเป็นจริง (SDGs in Reality)”

ph01

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 หัวข้อ “Mahidol Sustainable University” และได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “Social justice and social equity” โดยมี Professor Dr. Yik-Ying Teo Dean, Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore เป็นผู้ดำเนินรายการ และ ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพฯ บรรยายในหัวข้อ “Social justice and social equity: Policy packages in Thailand” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “Technology disruption for equity and social justicein public health”  ณ ห้อง Watergate Ballroom โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

Recent post