คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชิบะ เปิดศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคาร MU-CU PFAL
November 29, 2019
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสวนา รายวิชาออกแบบชีวิต
November 29, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา “แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง”

siminar06

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วุฒิสภา นำเสนอข้อมูลภาพรวมของเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศไทย เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในกลุ่มภาคกลาง จำนวน 33 แห่ง อาทิ แผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปี แนวทางการดำเนินการตามพันธกิจ ตลอดจนแนวทางการจัดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และสภาพปัญหาอุปสรรค โดยให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มนำเสนอ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในกำกับ จำนวน 3 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 1 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ จำนวน 7 แห่ง มหาวิทยาลัยราชมงคล จำนวน 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 19 แห่ง

ในภาคบ่าย เป็นการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านอุดมศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

Recent post