มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนประเทศในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคเพื่อการบรรลุวาระโลกด้านการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพแบบถ้วนหน้าภายในปึค.ศ. 2030
November 29, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา “แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง”
November 29, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชิบะ เปิดศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคาร MU-CU PFAL

MU-CU_191129_0001

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.โทโยกิ โคซาอิ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคารระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชิบะ (MU-CU Collaborative Research and Training Center in Plant Factory) หรือ ศูนย์ MU-CU PFAL ภายใต้โครงการ Joint Research Unit ของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ณ อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชในอาคารระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชิบะ (MU-CU Collaborative Research and Training Center in Plant Factory) หรือ ศูนย์ MU-CU PFAL จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร วิศวกรรม และ IOT เพื่อใช้ในโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียม หรือ PFAL (Plant Factory with Artificial Light) รวมถึงการถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั้งในภาคการศึกษาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อย่างเหมาะสมสำหรับการลงทุน สามารถถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาค อันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืน

Recent post