ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)
November 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
November 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2

aj suwat5

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารการศึกษาและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ Macquarie University จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการเชิงทฤษฎีของการฝึกปฏิบัติทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญในกระบวนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ในอนาคต โดยมี Assoc.Prof.Michael Cavanagh, Dr.Robyn Moloney, Dr.Anne Forbes จาก Department of Educational Studies, Faculty of Human Sciences, Macquarie University เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคณาจารย์จากส่วนงานต่างๆ จำนวน 37 ท่านเข้าร่วมการอบรม

Recent post