พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
November 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2
November 11, 2019

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)

ANOH_191111_0020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ANOH Conference 2019 หัวข้อ “A Brighter Future for Occupational Hygiene in Asia” ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภายหลังพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ถือโอกาสมอบของที่ระลึกให้แก่ ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี พันธ์ประสิทธิ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Doo Yong Park President of KOSHA  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Decade of Occupational Hygiene in Asia”

การสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานสัมมนา ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งโดยคณาจารย์ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศเอเชีย นอกจากนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องมาบรรยายพิเศษในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการและนักปฏิบัติในด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย (Oral presentation) และโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมทั้งหมด 108 บทความ จากประเทศเครือข่าย เช่น เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฯลฯ จากประเทศเครือข่าย และในช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในประเพณีไทยที่งดงามให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์

Recent post