พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
November 8, 2019
Mahidol – Macquarie Center for International Education Workshop on Excellence in Teaching and Learning Program, Module 1, Cohort 2
November 11, 2019

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)