คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
November 12, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะสัตวแพทยศาสตร์
November 12, 2019

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) สำหรับผู้บริหาร

tm-7

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) สำหรับผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเกณฑ์มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน ตนเอง โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพ ตามพันธกิจหลัก พร้อมกำหนดเป้าหมายของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในการมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post