มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิด Space – F พื้นที่พัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหารระดับนานาชาติ
November 12, 2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) สำหรับผู้บริหาร
November 12, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายถึงทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 1 อาคาร 1 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post