มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัวห้องปฏิบัติการดิจิทัล เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
November 11, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
November 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิด Space – F พื้นที่พัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหารระดับนานาชาติ

DIR_5038

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัว Space – F พื้นที่ให้บริการที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโปรแกรมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านอาหารระดับนานาชาติ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและโปรแกรมสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มุ่งพัฒนาฟู้ดเทคสตาร์ทอัพใน 9 สาขา ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ โปรตีนทางเลือก กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต วัตถุดิบและส่วนผสมอาหารใหม่ๆ วัสดุชีวภาพและสารเคมี เทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และบริการอัจฉริยะด้านอาหาร ภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร โดยมี รองศาตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ SPACE-F ชั้น 6 อาคาร N คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สเปซ-เอฟ (SPACE-F) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในฐานะการเป็น “ครัวโลก” ด้วยการนำนวัตกรมาช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้มีทิศทางการเติบโตที่ดีและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพสาขานวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนธุรกิจอาหารยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นแหล่งความรู้และ know-how รวมทั้งเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สตาทอัพและเครือข่ายพันธมิตรที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า สำหรับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนและประสานงานหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น สถาบันการเงิน องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการระดมทุน ไปจนถึงการช่วยอำนวยความสะดวกการออกสมาร์ทวีซ่า นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ และบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารในภาคธุรกิจจะเป็นผู้แนะแนวทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทั้ง Incubator และ Accelerator จะสามารถต่อยอดทั้งด้านนวัตกรรมและประสบความสำเร็จด้านธุรกิจต่อไป

Recent post