คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์: “Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล”
November 8, 2019
โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562
November 8, 2019

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOA สหราชอาณาจักร

94AB53B0-A21E-47D3-8609-995644644CF8

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล Mr. Chris Bristow, Head of Education Partnerships and Lifelong Learning of the Institute and Faculty of Actuaries และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงผลการรับรองมาตรฐาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร องค์กรวิชาชีพชั้นนำในระดับสากลเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

IFoA เป็นองค์กรวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับผิดชอบด้านการศึกษา การพัฒนา และการควบคุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อยู่ทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ ซึ่งการที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้การรับรองมาตรฐานรายวิชาจาก IFoA ในรูปแบบการยกเว้นการสอบ 4 รายวิชา ได้แก่ 1. Actuarial Statistics (CS1) 2. Actuarial Mathematics (CM1) 3. Business Finance (CB1) 4. Business Economics (CB2) เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับนักศึกษาของหลักสูตรที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการประกันว่าหลักสูตรมีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับสากล และพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการเพิ่มจำนวนบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสายวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ได้ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการสร้างบุคลากรมืออาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพระดับสากล มีความรู้ ความชำนาญในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันมีบัณฑิตจบการศึกษาทั้งสิ้น 7 รุ่น และมีศิษย์เก่า 2 ท่าน ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowship ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีกด้วย

Recent post