โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOA สหราชอาณาจักร
November 8, 2019
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
November 8, 2019

โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562

E57DA848-C03E-4554-8537-43044D96F05D

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามกระบวนการโดยการบรรยายนโยบายการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในระยะต่อไป การถอดบทเรียนหลังการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปี 2562 การเสวนาพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค เพื่อวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และเกิดผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต โดยมี คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการในภาพรวม

ทั้งนี้ ในวันที่ 2 ของการจัดอบรมฯ เป็นการเสวนา “Ideal Lead Assessor” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล, AUN-QA Expert และ Lead MU EdPEx Assessor เป็นผู้ร่วมเสวนา

Recent post