โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562
November 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม“Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”
November 8, 2019

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

line_389266648363836-1024x683

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ให้มหาวิทยาลัยมหิดลนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยเมื่อเวลา 13.24 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ดร.รุจเลขา วิฑยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 1,182,692.77 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

Recent post