หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOA