งานครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
November 14, 2019
คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดลร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ การวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร
November 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” เพื่อผลักดันการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีพของผู้เรียน

3E4B9D44-FA62-4E33-B695-CB2206909EFC

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคณะวิทยาศาสตร์  เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” (MUSC Centre of Excellence in STEM Education) โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ฯ  และคุณสุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท Imagineering Education ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษาและลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ MUSC-STEM คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” (MUSC Centre of Excellence in STEM Education) จัดขึ้น  ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบจาก Erusmus + Programme ประกอบด้วยเครือข่ายความร่วมมือจาก 15 สถาบันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านสะเต็มศึกษา ทั้งในยุโรป (สวีเดน ลิทัวเนียฝรั่งเศส) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย) โดยมีมหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดนเป็นสถาบันหลักของเครือข่าย สาหรับประเทศไทยเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งจากมหาวิทยาลัย 3 แห่งที่ร่วมมือกัน คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์ภาคใต้) และ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์ภาคกลาง) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับเครือข่ายฯ ในการนำศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ไปต่อยอดกระบวนการจัดการศึกษา ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ทั้งนี้  ศูนย์ตั้งอยู่ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่จะเป็นศูนย์ประสานงานและห้องเรียนสะเต็ม

การเปิดตัวศูนย์ฯ ครั้งนี้ มีผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายฯ ในโครงการ EASTEM จาก 4 ประเทศ รวม 11 สถาบันให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษาและร่วมประชุมวิชาการด้านสะเต็มศึกษา โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่14-16 พฤศจิกายน 2562

Recent post