คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอนกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
November 5, 2019
โครงการทำหมันยุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมองค์การอนามัยโลก
November 5, 2019

ม.มหิดลร่วมกับ สวรส และ GACD จัด Implementation Science Research Training School

mahidol-01

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุม 2nd Annual Implementation Science Research Training School ร่วมกับ ทันตแพทย์จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ Prof. Brain Oldenburg โดยมี Mr. Gary Parker ผู้แทน GACD (Global Alliance for Chronic Diseases) ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯ อาเซียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมดังนี้ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

การประชุม 2nd Annual Implementation Science Research Training School จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ Global Alliance for Chronic Diseases เพื่อถ่ายทอดสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ การวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดการสร้างองค์ความรู้ การออกแบบวิจัยในรูปแบบการวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการระดับโลกให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จาก 27 ประเทศ กว่า 80 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และระดมความคิดเห็นผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อยทางวิชาการในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรระดับนานาชาติ ได้แก่ Professor Brian Oldenburg – University of Melbourne, Australia & Head, WHO Collaborating Centre on Implementation Research for Prevention & Control of NCDs Professor Ed Gregg – Imperial College London, สหราชอาณาจักร Adjunct Professor Pilvikki Absetz – Tampere University ประเทศฟินแลนด์ Dr. Rachel Sturke – Fogarty International Center, National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกา Professor Vilma Irazola – Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy (IECS), Argentina & Harvard T.H. Chan School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา และProfessor Lijing Yan, Duke Kunshan University ประเทศจีน

Recent post