คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 1 Day Cannabis for Pharmacist
August 7, 2019
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562
August 8, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โครงการวัยใสฯ_190808_0022

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ ณ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางลภัสรดา ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ กล่าวประโยชน์ที่ได้รับ และผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวความรู้สึกที่ได้รับสิ่งดีๆในครั้งนี้ และมีครู นักเรียน ชุมชน นักศึกษาจิตอาสาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรม “กิจกรรมส่งเสริมลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
2. กิจกรรม “การจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะพลาสติก
3. กิจกรรม “การพัฒนาสูตรน้ำหมักชีวภาพ
4. กิจกรรม “นิทรรศกาลส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปฐมเจดีย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาชุมชน และโรงเรียนแบบบูรณาการร่วมกัน สามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาด้านอื่นๆได้ เปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Recent post