งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
August 29, 2019
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล “Museum Thailand Popular Vote 2019
August 30, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562

S__25625067

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอรต์ แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่างๆ ในการผลักดันให้มีคุณภาพการศึกษาสู่สากล โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณบดี ผู้อำนวยการ /รองคณบดีรองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพจากทุกส่วนงาน

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “TQA: ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคุณภาพ” ช่วงการเสวนา Expert Sharing หัวข้อ “ใช้ระบบคุณภาพอย่างไรให้ effective ในการบริหารส่วนงาน” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมเสวนา และการบรรยายหัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในระบบคุณภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย

(ขอบคุณภาพจาก กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล)

Recent post