มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562
August 29, 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล “Museum Thailand Popular Vote 2019

award3

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย รักษาการรองแทนคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “Museum Thailand Popular Vote 2019” โดยมีคุณสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ในโอกาสที่หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ และพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนนโหวต ติด 1 ใน 10 จากประชาชนผู้เข้าใช้บริการในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม ณ ห้องประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการจัดตั้งและมาตรฐานการจัดการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจเข้าชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ตั้งอยู่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยฯ ตั้งอยู่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Recent post