คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนผลิตนักวิทย์
August 28, 2019
โครงการรางวัล TEQ Award ครั้งที่ 9 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น
August 29, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ในงาน 2019 Taiwan-Thailand Talent Night ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1566999586762-1280x852

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปในงาน 2019 Taiwan-Thailand Talent Night ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในงานได้มีการแสดง Thai Chorus และ Chinese Chorusโดยนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ Taiwan-An Island of Vitality โดยผู้แทนนักศึกษา Taiwan International Youth Ambassador ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของทั้งสองประเทศและเป็นการสนับสนุนการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post