มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมทปอ. และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562
August 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น
August 26, 2019

Mahidol University Sawasdee Thailand 2019

001

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ นักศึกษาจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรม Sawasdee Thailand Summer Program 2019 จากนั้น อาจารย์วิมลสิริ เหมทานนท์ จากวิทยาลัยนานาชาติ บรรยาย “Introduction to Thailand and Thai Culture” ณ ห้อง 305 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรระยะสั้น Sawasdee Thailand Summer Program 2019 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562  ให้กับนักศึกษาจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย  ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ ด้วยการบรรยาย เวิร์คชอป และทัศนศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย

Recent post