การตรวจประเมินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
August 27, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต เธียเตอร์ “ภาพสุดท้าย” Everlasting ระดมทุนให้กับศูนย์บริรักษ์ ศิริราช
August 27, 2019

การตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

EdPEx TM 2562_190827_0001

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

Recent post