ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด DEPA-Amata Smart Classroom & Amata Smart City Showcase
August 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมทปอ. และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562
August 25, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN University Network on Ecological Education and Culture of Sustainability AUN-EEC ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila, Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์

9B41E512-F5FF-4099-9B8A-52C84007B5F4

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับมอบหมายหน้าที่แทนรักษาการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN-EEC Round Table Discussion ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila, Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และหารือถึงบทบาทของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน (ASEAN University Network on Ecological Education and Culture of Sustainability) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Recent post