การตรวจประเมินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพผ่านการวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research)
August 27, 2019
การตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
August 27, 2019

การตรวจประเมินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

001

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาราวรรณ วนะชิวนาวิน เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้)

Recent post