คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก”
August 27, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพผ่านการวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research)
August 27, 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด

mou5

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมดับบ้านดับเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยการจัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ภาคกลางและภาคตะวันตก รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล ผู้ร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้อง Convention Center ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

Recent post