ม. มหิดล โดย AUN Health Promotion Network และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ University of Philippines จัดประชุม The 5th AUN-HPN Advisory Committee Meeting และ The 2nd International Health Promotion Conference on Moving Towards Healthy Universities in Asia ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
August 19, 2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”
August 20, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ The 3rd Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea)

1

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจาก Hanyang University เข้าร่วมโครงการ The 3rd Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea) ในฐานะเป็น Observer และ Participants ระหว่างวันที่ 18 – 27 สิงหาคม 2562 ณ Hanyang University วิทยาเขต Seoul และ ERICA กรุงโซลและเมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวธัญญสตรี ชาโญพงษ์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นายนินนาท นินนาทนนท์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้บทบาทของตนเองในการผลักดันการพัฒนาสังคม และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs – Sustainable Development Goals) ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังบรรยายจากวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การลงพื้นที่ชุมชนในประเทศเกาหลีใต้เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและสํารวจถึงปัญหาต่างๆในชุมชน ตลอดจนได้นำเสนอผลงานสู่สาธารณชน

Recent post