มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol R-I-SE NOW” ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่น ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจเยี่ยมจากสภาวิศวกร
August 23, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUIC Open Days 2019
August 23, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol R-I-SE NOW” ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่น ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

IMG_8997

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition จัดขึ้นโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัยและกองกิจการนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กว่า 90 บูธ พร้อมพบกับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหลากหลายหัวข้อ กับกูรูตัวจริงในด้านการวิจัยและผลงานนวัตกรรม พร้อมเวทีเสวนาจากภาคเอกชน สร้างความร่วมมืออย่างเป็นบูรณาการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เปิดโอกาสทางความคิดบนเวทีการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

Recent post