คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ The 3rd Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea)
August 20, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 2
August 21, 2019

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”

tm6

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งจัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อดำเนินงานในการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตพญาไท   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นประธานเปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ร่วมกล่าวในนามตัวแทนกลุ่มคณะในวิทยาเขตพญาไท  จากนั้น  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยคณบดีหรือผู้แทนส่วนงานคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไท  รับมอบของที่ระลึกโครงการปลูกต้นไม้ฯ จากรักษาการแทนรองอธิการบดีฯ  และถ่ายภาพร่วมกัน  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณภาพจาก  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post